L'Ajuntament rebaixa a la meitat la subvenció de la FAVT i li reclama la devolució del local de la FAVT per decret al no acceptar les critiques rebudes.

 

FAVT; BARRI CASTELL, BARRI SOL IXENT; BARRI ORIENT  Presenten (data 3/3/2010) quatre al·legacions contra el pressupost municipal de l’ajuntament de Tàrrega  del any  2010  en  informació publica  del mateix , amb el arguments següents les quatre al·legacions :Davant de les queixes dels veïns i segons acord de la junta directiva de la FAVT del dia 16/2/2010,
La Modificació de partides  següents del pressupost municipal de l´ any 2010, per les raons esmentades:

No podem estar d’acord al  pressupost municipal amb les partides de Gestió:  les partides del  capítol 1 de personal  amb hores extres per valor de 162.000 ,00€ de l’any 2010 són excessives, ja que en temps de crisis no es pot fer tantes hores extres .

Proposem rebaixar les partides següents segons la taula que segueix:

Proposta ............................................................................................. FAVT.............................................. Ajuntament

Partida  Festes populars i concerts
Activitats pròpies  22610................................................................. 80.000,00 €................................................. 120.000 €
Concerts municipals 22612............................................................. 35.000,00 €................................................... 70.000 €
Actuacions camp Escolapis 22634.................................................. 20.000,00 € .................................................. 26.000 €
Cercavila nocturna  22637............................................................. 14.000,00 € .................................................. 28.000 €
Balls de la Granja  22654............................................................... 12.000,00 € .................................................. 23.000 €

PROMOCIO CULTURAL
Subvencions . Entitats Culturals  48904...................................... 75.000,00 €................................................... 90.600 €

ADMINISTRACIO GENERAL CULTURA
Publicitat i propaganda  22602...................................................... 15.000,00 €................................................... 30.000 €

Parc de Nadal      
Activitats  pròpies  22610................................................................ 40.000,00 €................................................... 60.000 €

Pressuposts d´ inversions :
Rebaixar partida  redacció projectes  60118.............................................. 0 €................................................... 40.000 €

Amb aquestes partides modificades  rebaixem..................... 358.600 ,00 € 

Canviar la partida d’inversions de l’edifici Central Museu de Cal Trepat FEIL2:  762.212,70 € i invertir-los al Castell o Rambla Canalet aquest mateix import, tal com varem demanar des de la FAVT el passat dia 26-1-2010 amb núm. de registre 2010/729. Una vegada més, i incomplint  el reglament de participació ciutadana que diu que abans d’aprovar aquestes inversions FEIL 2 cal que s’informi al Consell de participació ciutadana, i aquestes inversions FEIL2 .

 Sol·licitem :Augmentar la partida pel Pla d’Accessibilitat en 100.000 euros.
Proposem durant que aquest any de crisi es rebaixi el pressupost municipal de Cultura i eliminar les hores extres de 162.000,00 € . En seu lloc, proposem redistribuir aquestes recursos en el grup més vulnerable, a través de contractes parcials amb els aturats .
Rebaixar la propaganda i augmentar les partides del  Pla l’accessibilitat (Llei 20/1991 de 25 de novembre de 1991 Llei suprimir les arquitectòniques) i eliminar els projectes  fets d’urbanisme de les empreses externes .

 1. Modificar els imports esmentats de les partides.

 

 1. Afegir la  partida de 100.000 € del Pla Accessibilitat  (com marca la Llei).
 1. Rebaixar del pressupost municipal    :  358.600 €  ( 156.600,00 € de cultura + 40.000 € urbanisme + 162.000 € hores extres ) .

 

 1. Complir el reglament de participació Ciutadana que diu que abans d’aprovació per part del Ple informar al consell  de participació .

Volem denunciar  públicament  despesa de 162.000 € amb hores extres en temps de crisis , ja que a la ciutat de Tàrrega tenim uns 1.400 parats i també  la inversió de Cal trepat de 762.212 , 70 €  en un edifici nou i  despesa desmesurat de Cultura i propaganda, ja que en temps de crisi falta arreglar mots carrers “ El Castell “  i “ Rambla Canalet “  que afecta a molts veïns i afegir 100.000 € Pla l’accessibilitat que falten 44 carrers per ficar rampes. També denunciem el incompliment del reglament de Participació ciutadana.                                                                                                                   

FAVT , Castell , Sol Ixent , Orient .

 

La FAVT ha fet la queixa al Síndic de Greuges per vetar a la FAVT al Consell de Salut.

La FAVT va demanar d’intervenció del Síndic de Greuges  el passat dia 12-5-2009 (ha fet la quiexa) sobre  el veto que ha fet el delegat de Sanitat de Lleida i l’ajuntament de Tàrrega (que ha proposat altres entitats : Associació Alba ,Dones Arrel ,Associació F. d´alzheimer ,Associació de dones l´esbarjo,Associació de Dones Atenea , Associació de donants de sang i de Teixits) 6 entitats de Tàrrega i s´ha vetat a la FAVT.

La FAVT te dret ha estat al consell de Salut de d’Urgell , segons el decret de la Generalitat de Catalunya  de cada comarca ( els representants de d’associacions de veïns i la FAVT tenen dret a estar al consell de Salut de la Comarca ) article  4 apartat  d del decret 38/2006 de 14 marc(publicat 16-3-2006) nº 4594 que diu : Com a òrgans de participació ciutadana per assessor ,consultar ,supervisió, i seguiment de activitat del Consorci integrat aquest Consell de Salut : Sindicats, empresaris , entitats veïnals, etc. Presideix aquest consell el delegat Territorial de Salut de Lleida Sr Barranco. segons el reglament del Consell de Salut d’Urgell  poden ser fins a 7 representants i entitats entre associacions o federacions veïnals. Aquest reglament es va aprovar 11-7-2008.

Esperem que el Síndic de greuges faci complir la legalitat i que tregui el veto per part del delegat de sanitat de Lleida que presideix aquest consell de Salut de la Generalitat de Catalunya aquí l´Urgell .

Volem denunciar públicament el incompliment del decret de la Generalitat per part del delegat de Sanitat a Lleida Sr. Sebastià Barranco i de l’ajuntament de Tàrrega per no  proposar a la FAVT, ja li varem demanar a la Regidora de Sanitat  , la FAVT esta d’acord que així aquestes entitats esmentades adalt .

El passat dia 20-2-2007 varem demanar al delegat de sanitat la petició perquè en convoquin al primer Consell de Salut i es va celebrar el primer consell el dia 27-1-2009 sense que en convoquin en aquest Consell celebrat a Tàrrega.

Com es possible que Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Tàrrega anuncien la participació Ciutadana de l’entitat veïnals i l’hora fer complir-lo veten la participació de la FAVT .

 
FAVT  

..........................................................................................................................................................................................

La FAVT INFORMA .-

La FAVT ha presentat el passat dia 11-12-2009 ,al·legacions contra les ordenances Fiscals pel proper exercici 2010,contra l’acord d’aprovació del ple de l Ajuntament de Tàrrega del dia 9 de novembre de 2009.

Davant de les queixes dels veïns . En l’al·legació demanarem aplicar solament el augment del   3,50  % sobre augment del rebut de l’aigua  de la tarifa mínima  de 0 al 15 m3  que son les familes amb menys recursos de la Ciutat.

El  Ple del dia 9 de novembre del 2009 va  aprovar un augment del 7%  del aigua, el augment del  2,50 % Brossa .

Davant de les queixes dels veïns ,La FAVT considera aquest augment desmesurat pels veïns de Tàrrega, que en temps de crisis no es pot apujar un 7% de l’aigua  , ja que els treballadors el sou no els augmenten el 7 % i moltes famílies estan passant moltes dificultats econòmiques  .

Els veïns es queixen que paguen una taxa Clavegueram al rebut del aigua i els recursos de aquesta Taxa uns  100.000 € al any i  no es netegen els embornals i el  Clavegueram de la Ciutat.

Cal recordar que l’ajuntament de Tàrrega va augmentar el 5 % de la Brossa i el 5% de l’aigua + 5,3 % Generalitat serà : 10,30 % d’augment total de l’aigua. Al any 2009.

No podem entendre que un govern esqueres apuja mes del  IPC , ja que el cànon de l’aigua per part de la Generalitat ha augment pel 2009 , 5,3 %  de augment i també en conclusió en temps de crisi no podem estar d’acord que els preus siguin superiors a IPC , en cas de IBI poden pujar cada  rebut cada any del 10 % al 20 % al fer la revisió cadastral demanada pel Sr. Alcalde i no tenir els recursos resolts per part del Cadastre i no ser definitius els 600 recursos presentats pels veïns de Tàrrega i la FAVT.
 
Per totes aquest raons la FAVT ha presentat aquestes al·legacions junts amb tres associacions de Veïns de Tàrrega i tenim constància  que ja altres.

 

FAVT

 

LA FAVT INFORMA:

Davant de la petició dels veïns de Tàrrega, la FAVT demana L’alcalde de Tàrrega per carta presentada el passat dia 18-12-2009 .La revisió cadastral anticipada per part de la Gerència de Lleida i anul·lació de la Ponència aprovada l’any 2007 , amb següents arguments:

Segons acord de la Junta Directiva de la FAVT , celebrada el passat dia 1 desembre de 2009 i segons el reglament de participació ciutadana s’acorda fer la següent petició a l’Ajuntament de Tàrrega davant de les queixes dels veïns de la Ciutat.

Demanem a aquest ajuntament de Tàrrega la revocació i anul·lació de l´ acord del Ple del dia 29 d’octubre del  2007 punt núm. 4 ( aprovació de la ponència de valors Cadastre IBI de Tàrrega), feta per la Gerència Territorial del Cadastre a Lleida per als propers deu anys i que entra en vigor  l’any 2008 . La gerència , quan van fer aquesta revisió els immobles estaven sobrevalorats i els preus desmesurats , ja que alguns veïns han de  pagar el 20 al 30  %  d’augment cada any . En alguns casos provoca que alguns ciutadans hagin de  vendre el pis  i els constructors deixen de fer les obres previstes i no venen els pisos ja que es va crear aquesta bombolla immobiliària i  tot Tàrrega ha sortit perjudicada davant d’aquesta crisi.

També hem de  mencionar que hi ha  uns 600 recursos fets pels afectats sense resoldre per part del  Cadastre i els veïns estan sofrint aquest augment per aquesta revisió cadastral feta per la Gerència  de Lleida i aprovada pel Ple de l´Ajuntament de Tàrrega.

Per totes aquestes raons  demanem a l´Ajuntament:

 1. Revocar i anular l’acord del Ple del dia 29-10-2007 punt 4(Ponència de valors del cadastre IBI de Tàrrega).
 2. Que l´Ajuntament  demani per escrit a la Gerència Cadastral de Lleida una nova revisió cadastral amb valoracions reals de la ciutat i pobles agregats.
 3. Que l´ajuntament demani per escrit al Cadastre què resolgui els recursos presentats pels veïns (600).
 4. Que l´Ajuntament demani al Cadastre que congeli els augments previstos dels anys (2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017)mentrestant no es faci aquesta nova revisió amb els preus reals que segons la llei :els valors cadastrals seran la meitat del preu de venda.

 

Esperant que acceptin aquestes peticions demanades pels veïns de la ciutat i poder fer aquesta nova revisió cadastral abans dels deu anys , ja que moltes famílies  estan passant moltes dificultats econòmiques i no poden  pagar el rebut l´ IBI en aquests temps de crisi econòmica i hi ha molts  parats a la ciutat.

FAVT va fer la queixa al defensor del poble sobre els recursos pendents presentats (uns 600) pels veïns de Tàrrega sense resposta al agost del 2008 i data d’avui sense contesta.

 

FAVT

FAVT  es queixa al Sr. Alcalde sobre la despesa  de 7.018 € de una piragua Kayart

Davant de les queixes dels veïns de Tàrrega , la FAVT a presentat una carta de queixa al Sr alcalde en data 24 de novembre de 2009, sobre la despesa que consten a la comissió de finances del dia   19/10/2009 de una piragua sèrie Kayart per valor de  7.018,00 € (escultura ) mes les despeses de la col·locació al  Centre Entitats,  ja que moltes mes necessitats a la ciutat de Tàrrega  com  arreglar les voreres i la neteja dels embornals i millorar la neteja , etc.

Esperant que reaccioní en la forma de governar i accepti les nostres peticions  per part dels veïns de Tàrrega .

FAVT

...........................................................................................................................................

 

 

La FAVT va presentar  recurs de reposició (14/7/2009 ) contra el Pla especial de les Astes de Sant Macari  (reparcel·lació  del PAU – 8 , PAU -9, PAU – 10  de Tàrrega) davant de les queixes dels veïns .

L’ajuntament de Tàrrega  ha desestimat tots els 27  recursos presentats pels veïns i per la FAVT (acord de govern del 9/11/2009), els quals acusen al govern municipal de dictatorial  i abús de poder per no escoltar a ningú i no donar el mateix tacte per igual a tots els veïns de la Ciutat i no complir el reglament  de participació  ciutadana (art 28)  abans de l’aprovació del Pla Especial  Astes de Sant Macari demanar opinió als representants veïnals .

Cal recordar  aquest Pla  es va demanar al any 1991 ,27-2-2006 Junta govern de l’ajuntament  de Tàrrega  Presidit Sr. Amézaga  aprova inici expedient. 25-9-2006 Junta govern de l ajuntament de Tàrrega aproven el projecte, els veïns al·leguen. 14-7-2008 aproven un nou projecte redactat  SR. Solé. El veïns al·leguen en contra.
27-4-2009 la Junta de govern aproven definitivament el projecte .
Període de recursos de reposició(fins 14/7/2009) al·lergen  els  afectats i també la FAVT presenta recurs.
9-11-2009 la junta de govern de l´ ajuntament de Tàrrega  desestima els 27 recursos presentats i tenen dos mesos els afectats per anar als Tribunals Contenciós de Lleida contra el acord de la Junta de Govern  que acaba el plac de presentació d’aquest recus als tribunals el 24 de gener del 2010.
El recurs esmentat es el següent :Projecte de reparcel·lació del PAU -8 , PAU- 9  ,PAU-10 “ (Pla Especial de les Astes de Sant Macari ) de Tàrrega “
Que mitjançant el present escrit i dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent de l´ Edicte publicat al diari Segre del dia 16 -6-2009 per poder presentar un recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del dia 27 d’abril de 2009 , mostrem  la nostra disconformitat vers aquestes projecte i de les quotes  econòmiques que tenen que suportar  , Per aquest motiu presento aquest recurs per la defensa dels veïns afectats del Pla.:
RECURS DE REPOSICIÓ :Primera.-
No podem  estar d’acord que  tinguin  de pagar de tota l’obra de la part del Nord i part del carrer Talladell i el muró  del reguer . Considerem  que l’ajuntament o la Generalitat tendria que pagar el 50% de l’obra del reguer i c/ Talladell.
Segona.-
No podem  estar d’acord que es faci aquesta reparcel·lació actualment en temps de crisis i creiem  que es té de deixar  en suspens per més endavant quan no hagi crisis econòmica ja que actualment no poden pagar aquestes quantitats tan desmesurades per part del  Pla especial  PAU -8- Pau 9- Pau 10 el qual ascendeix  total de quotes netes a pagar entre tots els afectats de 2.735.857,39 € (455. 208.367 ptes) que dóna un promig per propietari de 70.150,19 € (11.672.010 ptes).
Tercera-
 Considerem que el carrer Astes de Sant Macari , que està en un estat deplorable, s’haurien  de tapar els clots i  fer un reg asfàltic, a càrrec de l’ajuntament , mentre no s’urbanitzi ,  tal com es  farà a la  av . de Balaguer.
Quarta.- 
Segons la Constitució Espanyola  article 31. apartat ,1: Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant  un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas , tindrà abast confiscatori.
Apartat 2: La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics i la programació i execució respondrà als criteris d’eficàcia i economia.
Quinta-
Voldríem  el mateix tracte que quan es va  fer el carrer Talladell  i el mur del reguer els veïns solament van pagar el 25% de l’obra , la resta estava subvencionada per la Generalitat i l’ajuntament de Tàrrega ,També al pla especial del Hort del barceloní les voreres de la part Sud els veïns no van tenir que pagar.
L’article 14 de la Constitució espanyola  diu : Els espanyols són iguals davant la Llei , sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça , sexe, religió , opinió o  qualsevol altra condició o circumstància personal o social . Crec que és un greuge comparatiu que nosaltres tinguem que pagar tot i en canvi els veïns  del c. del  Talladell i del hort del barceloní  no  el paguen tot.
Per tot això, SOL·LICITEM:

 • Suspensió de l’obra i el projecte de reparcel·lació del PAU-8, PAU-9, PAU-10 (Pla Especial  de Sant Macari)  fins que no hagi crisis econòmica i mentrestant fer un reg asfàltic a càrrec de l’ajuntament .
 • En cas que es faci l’obra, subvencionar-la al  50% per part de la Generalitat , Ajuntament, L´ACA , Confederació Hidrogràfica del Ebro. .
 • Buscar una fórmula de consens entre tots els propietaris del Pla especial de Sant Macari .
 • Es cas contrari s’estaria incomplint l’article 14 i 31 de la Constitució Espanyola , ja que els ciutadans de Tàrrega estarien patint una discriminació respecte als ciutadans d’altres barris . Ja que sinó esteu discriminant i no tractant per iguals a tots  veïns de la ciutat de Tàrrega .

 

Es lamentable que un ajuntament no escolti a ningú.  Tenim de fer menció que l’avinguda Balaguer és un pla especial igual que el nostre  i el govern municipal  va invertir uns 30.000 € .  Al carrer  Pau Casals va invertir 207.000 € . Al pàrquing municipal  avda.  Catalunya  va invertir 2.100.000 € .  També tenim que dir que aquest any 2010 el  Pla Zapatero(2) dóna a Tàrrega  1. 745.826 €  .  també cal recordar que l´ any 2009  Tàrrega va rebre  2.745.973 € i en canvi al pla especial Astes de Sant Macari  res de res . L’ajuntament de Tàrrega incompleix la Constitució Espanyola, per no tractar a tots els ciutadans per igual . 
Aquest carrer Astes de Sant Macari esta al centre de la ciutat i es la assignatura pendent de tots els governs municipals des de 1991 i esta en un estat deplorable amb molts clots . Demanem públicament  que l´ Ajuntament de Tàrrega  doni  una part   del Fons estatal d’inversió local pel  any 2010 . Per subvencionar part d’aquesta obra de Astes de Sant Macari de Tàrrega.

 FAVT

 

 

FAVT INFORMA ....

 

Davant de les peticions fetes pels veïns  que publiquem els sous de l’alcalde i els seus regidors publiquem els següent segons les bases del pressuposts municipal  del 2010  (article 13) aprovat el dia 28-12-2009  ja varem  informar de d’al·legacions presentades per part de la FAVT i altres Barris .

ANY 2010
Sou alcalde President dedicació exclusiva retribució bruta  anual  ...............58.177 €
Atencions  protocol·làries  anual........................................................................10.000 €

Membres de la Corporació amb dedicació parcial  retribució que s’estableix és de 18,99 € per hora durant tot l’any 2010 les següents partides :
                                                                                                                                    Total Anual
Regidora de Serveis Municipals  Sra. Natàlia Lloreta:  27 hores  a la setmana ..........26.662 €
Regidor Urbanisme  Sr Jaume Ramon              15 hores a la setmana ........... ......... ..14.812  €
Regidor  Educació i Esports   Sr. Tomas          15 hores a la setmana ........................14.812 €
Regidor Política  Igualtat, Joventut , habitatge  Sra  Caldero. 15 hores a la setmana. 14.812 €
Regidor finances i promoció Econòmica Sr. Medrano            10 hores a la setmana     9.875 €
Regidor Participació Ciutadana i Sanitat   Sra. Mercè            10 hores a la setmana     9.875 €
Regidor Acció Social Sra  Coma                                             10 hores a la setmana     9.875 €
Regidor Medi Ambient                                                            10 hores a la setmana     9.875 €
Regidor de Cultura Treballa a Diputació de Lleida,  Sr Jordi Ramon  cobra per cada Comissió Informativa 52,59 € i Junta  de Govern  51,76 € i per cada Ple 131,49 € .

Esperant amb aquesta informació sigui útil  als Veïns i podran opinar i sapiguem els sous i les hores que fan els nostres dirigents locals de l ´Ajuntament de Tàrrega.

FAVT

La FAVT presenta una queixa al Síndic de Greuges contra l’ajuntament de Tàrrega sobre la falta de pagament de la subvenció anual de la FAVT del any 2009 , encara tenim pendent 2.500 € .

Aquesta partida de 2.500 € es va aprovar el dia 23/9/2009 a la comissió de finances, recordar que la FAVT assignen  una subvenció de 4000 € cada any  ( el any 2008 ja van abonar la subvenció el dia 25/11/2008 ) el conveni diu que rebrà la subvenció el 50%  el 1er semestre del any i la resta el 2 semestre de cada any .

Cada any la FAVT presenta els justificants de les despeses :Fotocopiadora,telèfon ,ADSL,Internet, etc , ja tenim un local d’atenció al Ciutadà totes les setmanes el dijous de 8 a 9 de la nit.

Cal recordar que Sr. Alcalde de Tàrrega  Sr. Amézaga (2º mandat any 2007) va rebaixa  les subvencions de la FAVT i va imposar els districtes per marginar a la FAVT per les critiques municipals . adjuntem quadre:

Subvenció de la FAVT  any 2006 .................................6.750 €
Subvenció de la FAVT  any 2007 .................................4.500 €
Subvenció de la FAVT  any 2008 .................................4.000 €
Subvenció de la FAVT  any 2009 .................................4.000 € falta abonar 2500
Subvenció de la FAVT  any 2010 .................................4.000 € pendent abonar

Cada  districte a rebut subvenció anual  .....4000 € x 6 districtes = 24.000 € cada any

Mestres a totes les capitals augmenten les subvencions veïnals aquí a Tàrrega les  rebaixen i  no abonen les subvencions al mateix any per les critiques incomplint la normativa i el reglament de participació ciutadana.

La FAVT denuncia públicament que l’ajuntament de Tàrrega  margina un altra vegada a la  FAVT, per les critiques , en aquest cas  no  ha  abonar la subvenció del any 2009 , per aquesta raó em presentat aquesta queixa formal al Síndic de Greuges.

Cal mencionar que apart de la FAVT l’ajuntament de Tàrrega  paguen  les factures  del professionals   amb un retràs de 9 mesos i moltes entitats sense ànim de lucre  no poden pagar les despeses per falta de la abonament de les subvencions , hem rebut queixes a la seu de la FAVT en aquest sentit.

 

 

NOTA DE PREMSA.-
La FAVT i Barri del castell  comuniquen que en data de 2-3-2010   han retirar les antenes de Cal Sàrries de la Companyia de ORANGE .

Finalment les companyes han retirar les tres antenes de Cal  Sàrries (VODAFONE ; MOVIESTAR; ORANGE )

Des de 8 de octubre del 2004 que van emetre sense permisos casi   6 anys de lluita  contra  les tres  Companyes   de Cal Sàrries i Sr. Alcalde de Tàrrega Sr. Joan Amézaga que  va donar permisos  il·legals (12-12-2005) i que la Justícia ens ha donar la raó als veïns com sempre.

Volem denunciar altra vegada que les companyes tenien que treure les tres antenes de cal sàrries el plac es va acabar el 30 de setembre del 2009 segons les Sentencies del Tribunal Superior de Catalunya.

Cal recordar :
Segon l´ acord  de la comissió  seguiment (15-2-2010 )del pacte que es va acordar que en dos dies tendirem les antenes provisionals al costat de la Renfe  de les tres companyies per evitar estar sense cobertura a la ciutat .

La FAVT i Barri del Castell van  exigir per escrit al  Alcalde de Tàrrega faci complir la Sentencia de retirar les antenes de “Cal Sàrries” el passat dia 1 d’octubre de 2009 , varem  presentar una carta  al Sr. Alcalde amb  el següent tex:

Li volem demanar com Alcalde de Tàrrega que faci complir la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tal com es va comprometre per escrit enviat a la FAVT el dia 18/06/09 nº registre 2009/3052 , davant de les sentencies:

Sentencia  nº 442 del 21 de maig de 2009 (vodafone España S.A.i Sebastia i graño)

Sentencia nº 443 del 21 de maig de 2009 (France telecom España S.A. i Sebastia Graño)

Sentencia nº 496 del 10 de juny de 2009(Telefonia Movils España S.A.i Sebastia Graño)

La sentencia diu:
Estimo intregamente el recurso contencioso administrativo interpuesto por l´associació de veins del castell i 28 veïns mes contra el acuerdo de la junta de gobierno local del ajuntamiento de Tàrrega que atorga la licencia  para la instalacions de una estacion base de telefonia movil en el edifició situado en avd catalunya, 47 de dicho municipio : en su conseciencia anulo y dejo sin efecto la indicada licencia de obras por no ser conforme a derecho, condeno al ayuntamiento de Tàrrega a estar y pasar por dicha declaracion, ordenando el cese de la actividad de telefonia movil y la retirada y desmantelamiento de la antena que hay en el edifició “ Cal sarries” en la avd Catalunya nº 47 de Tàrrega, cuestionada en este procedimiento.

17-2-2010  han retirar les antenes de cal sàrries de  Vodafone .
25-2-2010 han retirar les antenes de cal sàrries  de  MOVIESTAR .
2-3-2010  han retirar les antenes de Cal Sàrries de  ORANGE

 

FAVT i  Associació de Veïns  del Castell

Hospital Comarcal a Tàrrega, promeses o realitat?

Regulació de les antenes parabòliques

El dimecres 21 de gener del 2004, els ciutadans de Tàrrega podíem llegir amb desil·lusió la notícia publicada en  alguns mitjans de comunicació sobre les declaracions fetes pel nou delegat de Sanitat a Lleida, Sr. Sebastià Barranco, en què manifestava la inviabilitat de la construcció d’un Hospital Comarcal a Tàrrega.

Des de La Federació d’associacions de Veïns de Tàrrega, manifestem que s’està alterant el compliment del mapa sanitari de Catalunya que es va redactar l’any 1983. Aquest mapa incloïa Tàrrega dins la llista de ciutats en les que es tenia previst construir un Hospital  Comarcal, i fins i tot l’any 1987 es va col·locar la primera pedra.

Segons el delegat de Sanitat, la inviabilitat es dóna per la escassa població de la zona, opinió que no compartim, ja que alhora de redactar el mapa sanitari de Catalunya l’any 1983, es preveia que a les comarques de d’Urgell i la Segarra hi hauria una població d’uns 52.000 habitants, actualment aquestes comarques en tenen aproximadament un 50.000 habitants censats, si comptem també les poblacions més pròximes de les comarques de les Garrigues, Pla d’Urgell i Conca de Barberà, i els immigrants no censats, la xifra es supera amb escreix.

El delegat també fa referència a la millora de les comunicacions i les dotacions hospitalàries d’Igualada que han augmentat el nombre de derivacions i la demanda de serveis sanitaris en aquesta ciutat per part dels habitants de la Segarra, que cada cop menys s’adrecen a Lleida per les consultes d’especialitats. Evidentment, els habitants de la Segarra acudiran a l’hospital d’Igualada, ja que Tàrrega no ha disposat mai d’aquest Hospital.. A més actualment el departament de Sanitat està construint un altre Hospital a la capital de l’anoia per tal de renovar i augmentar el ja existent (sempre afavorint a les ciutats barcelonines). Tàrrega passa a ser la ciutat de les comarques centrals més allunyada d’un hospital, a més de 30 minuts del més pròxim, incomplint mapa sanitari.

Cal recordar que a les comarques del Pallars Jussà (12.000 hab), Alt Urgell, i Vall d’Aran amb una població més minsa que la nostra, disposen d’hospitals Comarcals. Enlloc de fer un hospital nou a Igualada no seria millor diversificar el servei sanitari pel Territori? Quin és el veritable motiu perquè no és faci l’hospital a Tàrrega?

A la província de Lleida només disposem d’un Hospital de 3er nivell, com ja sabem tots els usuaris per accedir als seus serveis s’han de fer llargues llistes d’espera, ja que actualment aquest està congestionat degut al gran nombre d’usuaris que hi pertanyem (província de Lleida i Franja d’Aragó). Amb la construcció de l’hospital Comarcal a Tàrrega s’afavoriria la descongestió d’aquest.

També cal recordar al delegat de Sanitat que el tripartit  l’ajuntament de Tàrrega, i  ara també a la Generalitat, en els seus programes electorals hi figurava la construcció d’aquest hospital.  Des de la FAVT esperem que les promeses electorals passin de ser promeses a realitats.

Des de la FAVT demanem la implicació  ciutadana, i de les institucions locals, comarcals. 

 

Davant la multitud de queixes que hem rebut per part de veïns de Tàrrega, com dels mateixos presidents de les associacions de Veïns de Tàrrega, ens davant l’allau d’instal·lacions d’aparells de recepció de la senyal de televisió via sàtel·lit demanem a l'Ajuntament de Tàrrega que faci complir estrictament l’ordenança aprovada l’any 1988 per aquest Ajuntament per tal de regular les condicions d’ubicació d’aquestes antenes.

 

Aquesta ordenança a més de regular les condicions d’ubicació de les antenes destinades a la recepció de senyals de televisió via satèl·lit, també determinava les característiques constructives que s’han de preveure en els edificis de nova planta o de rehabilitació, a més els interessats a instal·lar-ne una haurien de sol·licitar una llicència per tal poder-la d’instal·lar.

 Degut al gran nombre d’edificis que últimament s’han anat construint a la ciutat, i tots ells preparats per acollir la instal·lació de les antenes parabòliques comunitàries, encara ara, podem veure molts habitatges nous amb les seves respectives antenes parabòliques individuals. Per això la FAVT demana que l’Ajuntament faci substituir totes les antenes individuals per una de comunitària a tots els blocs de nova construcció, i com no, regular la instal·lació als blocs més antics ja que deterioren la imatge de la ciutat

L’ajuntament de Tàrrega aprova la ponència de valors del Cadastre de l´ IBI

El passat Ple del dia 29 d’octubre de 2007 , l´ equip de govern de l’Ajuntament de Tàrrega,va aprovar la ponència de valors proposats per la gerència del cadastre de Lleida , pel any 2008.
Hem de denunciar públicament que aquesta revisió ha estat aprovada per l´ equip de Govern de l’Ajuntament, considerem que hi ha casos amb uns augments del 33% cada any durant 10 anys i altres el 30 % .

Tenim constància que l’Associació Veïns del Barri del Sol Ixent ha presentat recurs davant de la Gerència del Cadastre a Lleida , perquè uns pisos socials de 59 m quadrats sense ascensor han tingut augments del 33% cada any i també els pisos socials de la Plana un 30% i els de Sant Eloi un 12%. També tenim constància que molts veïns han presentat recursos per aquests augment.

No podem entendre que l´ equip de govern de la ciutat aprovi una revisió cadastral amb aquests augments tan desmesurats.

Per a les persones assalariades els augments dels sous són el IPC i no el 30 i 33 % d´ augment. Aquestes pujades tan grans són injustes al nostre criteri, creiem que l’Ajuntament no havia d´ aprovar aquesta ponència, posposada per la regència del cadastre de Lleida.

Joan Pujal i Llombart- President de la FAVT


L´Ajuntament no aplica la legalitat amb el Reglament de Participació Ciutadana aprovat, el 8 de novembre de 2004, sota la presidència de l´ Alcalde Sr. Joan Amézaga.

Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sentencia núm. 164/2008 que anul•lar títol VII ( 8 articles del reglament i les eleccions als pobles agregats).

Actualment l’equip de Govern de la ciutat de Tàrrega constituït amb els grups polítics AIPN -PSC, ERC i ICV, actuen amb una prepotència i fins i tot en diverses ocasions saltant-se a la torera la legalitat vigent.

Dintre de les al•legacions que vàrem fer en el plec d’informació pública de la segona reforma d’aquest reglament proposàvem suprimir 8 articles de tot el Títol VII (pobles agregats). Cal recordar que vàrem presentar 31 al•legacions amb el suport de la CONFAVC i 10 associacions de veïns i 19 particulars i el Sr. Alcalde , el dia 14 de febrer de 2008, ens va comunicar de paraula que no acceptava cap al•legació de les 31. Cal recordar que el secretari va fer dos informes dient que la llei no preveu fer eleccions segons el títol VII i també el Síndic en donava la raó.

Considerem que l’alcalde no escolta els veïns ni tampoc el seu secretari ni el Síndic, això vol dir que no podem entendre l’actitud del Sr. . Alcalde , per tot això volem denunciar públicament la prepotència del Sr. Alcalde , ja que la Justícia ens ha donat la raó als veïns .

Hem de mencionar un altre cas al Ple del dia 18 de febrer del 2008 l’equip de govern haver de rectificar , una Ordenança municipal reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de depuració perquè no es van escoltar les al•legacions dels afectats i per tant van haver de portar el cas davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Justícia els va donar la raó, un altre cas de falta de diàleg.

La FAVT considera que aquesta mesura de l´ equip de Govern és impròpia d´ un Govern que volia la participació Ciutadana amb les entitats i associacions de Veïns i el resultat és el contrari : haver d´ anar als tribunals i gastar els nostres diners perquè se’ns escolti. Acusem l’alcalde de malgastar els diners públics en defensar un reglament il•legal, tal com diu la sentencia.

Joan Pujal i Llombart – President de la FAVT

Demanem la dimissió públicament l´ Alcalde de Tàrrega , Sr. ,Amézaga , i a la regidora de Participació Ciutadana i Pobles Agregats, Sra. Mercè Agustí , per les raons següents:

L’Ajuntament de Tàrrega no compleix les lleis sobre el reglament de Participació ciutadana
Cal recordar que el secretari va fer dos informes donant la raó al veïns sobre les al•legacions.

Davant de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de la Sala Contencios- Administrativo- Secció Quinta , Recurs ordinari 37/2005:

“Visto Por Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Resolucion del Recurso Interpuesto por Jaume LLavall I Timoneda, President de l´Associació de veïns de Santa Maria de Montmagrastrell sobre l´eleccions dels pobles agregats fetes al dia 25 de juliol de 2004 i modificació del reglament de Participació Ciutadana Títol VII.

Fallo , Sentencia nº 164/2008

1er .Estimar el presenta recurso y , en consecuencia anular la nueva redaccion del Titulo VII del Reglamento de Participacion Ciutadana aprobado per acuerdo plenario del Ajuntamiento de Tàrrega de 8 de novembre de 2004; asi como las elecciones celebradas el 25 de julio de 2004 para las Juntas de Gestion de los pueblos agregados de Tàrrega. “

Ens dona la raó als veïns.

Per tot això:
Li demano la seva dimissió com alcalde de Tàrrega, per aprovar un reglament il•legal i no escoltar el seu secretari, el Síndic i les nostres al•legacions i gastar els diners dels veïns en defensar un reglament il•legal, tal com diu la sentència.

També demanem la dimissió de la regidora de Participació Ciutadana i Pobles Agregats, la Sra. Mercè Agustí i Paredera, també per donar-li suport en aquest reglament i no acceptar les al•legacions presentades per l´Associació de Veïns de Santa Maria de Montmagastrell i no escoltar el Síndic de Greuges que ens donava la raó als veïns.

Espero que sàpiga que un alcalde no pot aprovar un reglament il•legal.

Espero que dimiteixi simplement per dignitat perquè un alcalde que no escolta els veïns ni el seu secretari ni el síndic , no pot continuar com a alcalde de una Ciutat com Tàrrega.

Jaume Llavall i Timoneda
President de l’associació de Veïns i Propietaris de Santa Maria de Montmagastell.

L´ ajuntament de Tàrrega margina el Barri Sol Ixent

El passat ple del 25 de març del 2008, va desestimar l’al•legació presentada per l’associació de Veïns del Barri Sol Ixent sobre el projecte de la N-II, primera fase que va des de la Plaça Riambau fins a la plaça El•líptica (fàtima) amb un pressupost de 11.000.000€.

El Barri Sol Ixent demanava :
1. Que el projecte arribés fins a la Rambla del Canalet.
2. Rebaixar els costos del projecte i ficar bancs amb respatller.
3. Una altra petició és que aquest projecte passés pel consell de Participació Ciutadana, ja que aquest projecte és un dels més importants dels 4 anys de l’equip de govern. Aquesta petició està regulada segons l’article 39 del Reglament de P.C.

Creiem que l’equip de govern ha tornat a incomplir el reglament de participació ciutadana al no aplicar l’article 39, que diu que te que passar aquest projectes pel Consell i l’associació considera una marginació al Barri Sol Ixent, ja que aquest projecte no arriba fins a la Rambla Canalet, solament fins a la rotonda de Riambau.

Tampoc accepten rebaixar els costos i ficar els bancs amb respatller.

Volem denunciar públicament la marginació del nostre Barri i el incompliment del reglament de participació Ciutadana.

Associació de Veïns del Sol Ixent de Tàrrega

Recurs sobre l'augment del 33 per cent Barri del Sol Ixent presentarà un recurs sobre l´ augment del 33% cada any
sobre el cadastre dels 80 pisos socials gestionats per Adigsa.

L’associació de veïns del Sol Ixent ,presentarà un recurs de reposició davant de la gerència Territorial del Cadastre a Lleida davant de l´ abusiu augment del 33% cada any durant els 10 anys següents.

Cal recordar que el valor cadastral del 2007 era de 10.390,28 € i la nova revisió proposa 54.329,36 € pel 2008 , però la diferència es paga en 10 anys, és a dir, l'any 2007 la quota era 78,34€ i al 2008 serà 103,49 € i cada any un 33% d´ augment fins als 10 anys.

L’associació de Veïns considera injust que uns pisos de 58 m2 i sense ascensor i de protecció oficial fins al 2031 , augmentin cada any un 33%.

Volem denunciar públicament aquest augment tan abusiu per part del Cadastre de Lleida , i més en un barri social i de gent amb pocs recursos .


Associació de Veïns del Sol Ixent de Tàrrega


LA FAVT i CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEINS DE CATALUNYA (CONFAVC)
HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA APROVAR PEL PLE DEL DIA 23-7-07,ESTAN AQUEST REGLAMENT A INFORMACIÓ PUBLICA DURANT 30 DIES. SEGONS EL EDICTE BOP DEL DIA 22-11-2007.

EN AQUESTES AL·LEGACIONS PROPOSA MODIFICAR 14 ARTICLES. I SUPRIMIR 8 ARTICLES.

 

L’ajuntament de Tàrrega vol eliminar els representants de la FAVT de les Comissions informatives , per les critiques.

També la FAVT proposa anul·lar els Articles sobre les eleccions als pobles Agregats ja que aquest apartat la llei no preveu fer eleccions segons Article 44è.

La FAVT considera aquesta mesura del equip de Govern de impròpia de un Govern que volia la Participació Ciutadana amb les entitats i Associacions de Veins, i acusa l’alcalde de no acceptar cap tipus de critica.

L’ajuntament de Tàrrega, presidit pel Sr. Joan Amézaga, a modificar el reglament de participació ciutadana al Ple del dia 23-7-07, per eliminar la representació de tots els membres de la Federació d’associacions de veïns de Tàrrega a les comissions informatives del consistori.

La Federació en la seva reunió del passat dia 26 de febrer de 2007, va decidir intentar recórrer aquesta modificació, Tenim que recordar que la FAVT esta en les Comissions informatives des de 1993 amb veu però sense vot, per tant considera que la maniobra de l’alcalde es apartar la FAVT, i com únic objectiu, per les seves critiques al consistori. El president de la FAVT considera normal les critiques que es fan al consistori, tal i com passa a la resta d’associacions de veïns de Catalunya i Espanya, també tenim de fer menció que les Associacions Veïnals també han declarat d’utilitat publica pel ministeri de interior, ja que tenen l’obligació de defensar els veïns.

El Sr. Joan Pujal afirma que els districtes no poden suplir els membres de la FAVT, ja que no tenen cap tipus de personalitat jurídica i es una entitat municipal col·laboradora que no té Estatuts ni CIF, ni està constituïda legalment ni registrada a la Generalitat,, per la qual cosa els únics representants veïnals vàlids en aquests moments són els membres de les Associacions de veïns i FAVT, ja que son una entitat independent, amb personalitat jurídica pròpia i CIF propi de cada entitat..

El foment de la participació ciutadana requereix d’una ferma convicció per part dels representants municipals de deixar-se participar, però pel que és veu a Tàrrega no és així, a tot Catalunya cada cop es dona més entrada a participar a les associacions de veïns, a Tàrrega, com que són discrepants se’ls aparta
.
La FAVT considera que no és pot anar predicant la participació ciutadana i després esser capaç de vetar la representació a les associacions a les Comissions, impulsores de d’actual reglament de Participació Ciutadana, si finalment no es modifica el Reglament amb aquestes al•legacions presentades , al Ple, la FAVT i les A.V.V. no tindran Veu a les Comissions Informatives de l’ajuntament.
Per Tot això volem denunciar públicament que l’ajuntament ens vol apartar de l’ajuntament, per les critiques.

En total s'han presentat 31 al·legacions i han estat denegades per l'equip de govern.

Joan Pujal i Llombart- President de la FAVT

 

Seguidament adjuntem un llistat dels carrers que falten pavimentar a la nostra ciutat.

Llistat de carrers sense pavimentar a Tàrrega - 26/07/06
1 Cr. Callet
2 Cr. Mur del Castell
3 Pl. Girona
4 Pl. Boscanó
5 Cr. Forn dels Càntirs
6 Rbla. Canalet (2ona. Fase)
7 Av. Balaguer
8 Cr. Magí Escribà
9 Cr. Joan Tous (acabar)
10 Antiga N-II per foment

 

bullet Millorar Mobiliari urbà al Maset
bullet Revisar el embornals 2 vegades l’any
bullet Instal·lar 1 semàfor al cor de Maria i al carrer Talladell
bullet Arreglar els wàters públics del pati
bullet Posar rampes dels disminuïts a tots els carrers de Tàrrega
bullet Pintar els passos zebra de la ciutat
bullet Augmentar la neteja i mobiliari urbà.

Instal·lar la il·luminació dels carrers:

bullet Mercè Marçal (millorar)
bullet Ciutadilla – Cr sense llums
bullet El pati (millorar)
bullet Cr. Major (millorar)
bullet Torres i Bages (millorar)
bullet Via Lacetana (Millorar)
bullet Comtessa dolça (Millorar)
bullet Rbl. Canalet (millorar- globós il·legals)