Què és el Reglament de Participació Ciutadana ?

El Reglament de Participació Ciutadana fou aprovat per l'Ajuntament el dia 10 de juny de 1993, les normes del qual són de conformitat amb la Federació Local d'Associacions de Veïns.

Aquest reglament d'acord amb les pautes legals, es publicà al BOP de la província, núm. 120, el dia 5 d'octubre. El mateix any el Congrés de Diputats va declarar per unanimitat les associacions de veïns com a entitats d'utilitat pública.

Això representa que puguin beneficiar-se d'exempcions fiscals, d'avantatges en la concessió de crèdit oficials o subvencions, i d'un, tracte preferent per part de les administracions públiques.

Aquest reglament ha estat modificat per l'Ajuntament de Tàrrega, en el ple de 28 de juny de 2004 i publicat al BOP núm 149 del dia 25 de novembre amb els vots a favor dels grups AIPN, PSC, ERC, PP i en contra de CIU amb l'absència del grup mixt

Objecte del Reglament

L'objecte d'aquest reglament és la regulació de les normes referents a les formes, els mitjans i els procediments d'informació i participació de veïns i entitats ciutadanes en la gestió municipal de conformitat amb la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Federació d'Associacions de Veïns de Tàrrega
Última modificació: 21 mar 2005 19:22

um="28178" endspan -->